شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)

حمید رضا علومی یزدی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، صفحه 5-27

چکیده
    بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت ...  بیشتر

توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن

خیر الله هرمزی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، صفحه 27-55

چکیده
  اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل‌ بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این‌ حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم‌ رعایت آن است. در این مقاله سعی ...  بیشتر

مداخله بشر دوستانه؛ از ممنوعیت تا ضرورت

قاسم آقایی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، صفحه 55-111

چکیده
    مداخله بشر دوستانه از مفاهیمی است که باوجود دارا بودن سابقه‌ای حدودا یکصد ساله در ادبیات حقوق بین‌الملل،تنها در یک دهه اخیر مورد توجه مجامع بین‌المللی و از آن جمله محافل علمی و حقوقی جهان قرار گرفته است و دلیل آن،گسترش توجه‌ به حقوق بنیادین بشر از یک طرف و گسترش نقض شدید همان حقوق از طرف دیگر بوده است.توجه به آن حقوق از جانب سازمانهای ...  بیشتر

جایگاه کیفر مرگ در جهان

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، صفحه 111-131

چکیده
  این مقاله بر پایه آمارهای«گروه پاسدار عفو بین‌الملل»و دیگر منابع معتبر،به بررسی‌ وضعیت کیفر مرگ در جهان می‌پردازد.مطالعه این مقاله نشان می‌دهد در کشورهای که‌ به رعایت سنتها و باورهای اعتقادی-فرهنگی خود پایبندند،کیفر مرگ همچنان معتبر است.در این میان،اعدام یکی از متدوال‌ترین مجازاتهای اصلی در حقوق کیفری ایران به‌ شمار می‌رود.از ...  بیشتر

پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی

حسین غلامی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، صفحه 131-159

چکیده
  در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفری سنتی(مبتنی بر سزادهی و بازپروری)در مهار نرخ‌ فزاینده بزهکاری،ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.از میان انواع رویکردهای جاری،پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی‌ جایگاه خاصی در میان پژوهش‌های جرم شناختی و سیاستگزاری‌های جنایی یافته‌ است.ضرورت بررسی شرایط اجتماعی جرم‌زا ...  بیشتر

بدنبال جهانی شدن حقوق کیفری

پرادل ژان

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، صفحه 159-179

چکیده
  امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه‌های آن-به رغم موانع و محدودیتهای‌ موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی‌تردید،حقوق کیفری نیز نمی‌تواند از این‌ قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی‌ نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف ...  بیشتر