دوره و شماره: دوره 12، شماره 29، پاییز 1389 
3. نقش انگاره های دینی در سیاست :عرضی یا ماهوی

صفحه 53-80

دکتر علی باقری دولت آبادی؛ محمد رضا سنگ سفیدی


6. نص، معنا و روابط بین الملل

صفحه 155-172

غلامرضا خواجه سروی؛ ابوذر فتاحی زاده؛ عباس فرهادی


7. سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی

صفحه 173-196

دکتر عباسعلی رهبر؛ روح الله اسلامی؛ فاطمه ذوالفقاریان


13. تکثر سیستم قضایی بین المللی

صفحه 116-160

محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ آرامش شهبازی