معناگرائی از منظر مکتب انگلیسی در روابط بین الملل

شهروز ابراهیمی؛ روح الله زمانیان

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 1-22

چکیده
  معناگرایی به عنوان یک مفهوم کیفی از دیرباز در میان اندیشمندان و سیاستگذاران مختلف مطرح بوده است؛ اما به شکل علمی و در قالب یک نظریه منسجم که توانایی تحلیل و تبیین مسائل بین المللی را داشته باشد مفهوم نسبتاً جدیدی است. معناگرایی در برابر مادی گرایی هویت می یابد، براین اساس تفاوت بین ماده و معنا اساساً ریشه در تفاوت واقعیت های مادی ...  بیشتر

منظومه ‏های معنادار پشتیبان حکومت آرمانی در اندیشه سیاسی ایران

شجاع احمدوند

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 24-52

چکیده
  سنت ایرانی هیچ‏گاه خالی از اندیشه حکومت نبوده است. در کانون این اندیشه نیز همواره حکومتی آرمانی حضور داشته و برمنظومه فکری معناداری مبتنی بوده است. این مقاله می‏کوشد با تکیه بر مفهوم «معنا» منظومه های فکری معنادار در سه دوره باستان، میانه و جدید را استنتاج کند که اندیشه سیاسی ایرانی بر آن ها استوار بوده است.سوال اصلی مقاله ...  بیشتر

نقش انگاره های دینی در سیاست :عرضی یا ماهوی

دکتر علی باقری دولت آبادی؛ محمد رضا سنگ سفیدی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 53-80

چکیده
  در این نوشتار ابعادی از بومی‏سازی مبنایی مورد بحث قرار می گیرد. رابطه و سرگذشت متفاوت علم و دین در جهان غرب و جهان غیر غرب بررسی می شود و ضمن اذعان به اینکه تنها راهنمای موثق برای دستیابی به حقیقت، روشهای حسی، مشاهده-ای و پوزیتیویستی نمی باشد، بلکه معرفت وحیانی، رویای صادقه و جز آن نیز می تواند راههای دیگری باشد. معرفت وحیاتی می تواند ...  بیشتر

گزاره‎های دینی و بومی‎سازی مبنائی علوم انسانی و سیاسی

ابراهیم برزگر

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 88-98

چکیده
  در این نوشتار ابعادی از بومی‏سازی مبنایی مورد بحث قرار می گیرد. رابطه و سرگذشت متفاوت علم و دین در جهان غرب و جهان غیر غرب بررسی می شود و ضمن اذعان به اینکه تنها راهنمای موثق برای دستیابی به حقیقت، روشهای حسی، مشاهده-ای و پوزیتیویستی نمی باشد، بلکه معرفت وحیانی، رویای صادقه و جز آن نیز می تواند راههای دیگری باشد. معرفت وحیاتی می تواند ...  بیشتر

پس زمینه تاریخی اندیشه‎ای سیاست خارجی تعالی‎گرا

محسن خلیلی؛ فهیمه آزموده

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 99-154

چکیده
  س از روی کارآمدن دولت نهم / دهم، در سیاست خارجی ایران واژه ای به نامِ«تعالی»، باب شده است که بی گمان، تباری دارد و نمودگرِ برآمدنِ نوعی نوستالژی تاریخی است. این مفهوم بر پایه دین تعریف می شود و با محوریت امور روحی، به تغییر و تحول ِکیفی و کمی در نهادهای سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی جامعه می انجامد.با بررسی بن / درون مایه کلمه« تعالی»، ...  بیشتر

نص، معنا و روابط بین الملل

غلامرضا خواجه سروی؛ ابوذر فتاحی زاده؛ عباس فرهادی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 155-172

چکیده
  عقلانیت مدرن براین مفروض استوار است که عقل انسان لامکان و لازمان بوده و ماهیتی استعلایی و جهانشمول دارد. استمرار معنای « لوگوس » یونانیان قدیم در گرایشات عقل گرایی مدرن سبب این جهت گیری در اندیشه ورزی غرب بوده است. شالوده شکنی این بنیاد فلسفی توسط جریانات فکری جدید به این امر ختم شده است که دیگر عقل یکتا و یگانه محلی از اعراب نداشته ...  بیشتر

سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی

دکتر عباسعلی رهبر؛ روح الله اسلامی؛ فاطمه ذوالفقاریان

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 173-196

چکیده
  حکومت مندی شیوه بررسی احتمالات کنش و رفتار آدمی در محیط سیاسی و کنترل کردن آنها میباشد. روش های علمی در علوم سیاسی اغلب از دیدگاه مارکسیستی، ساختاری و کارکردی سنت حکومت مندی در ایران را مورد واکاوی قرار میدهند. نظریه های استبداد ایرانی، زوال و گسست اندیشه سیاسی در ایران، تصلب سنت و ناخودآگاه تداومی ریاکارانه در این دسته جای میگیرند. ...  بیشتر

معنا گرایی، اصالت ایده،و آرمان گرایی
دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 197-216

چکیده
  از یونان باستان که نخستین جرقه های ایده گرایی در حوزه تفکر اجتماعی نمایان گشت این پرسش طرح شده که آیا هرگونه ایده گرایی و به تعبیر امروزین آن معناگرایی به منزله نوعی آرمان گرایی است؟ آیا اصالت ایده در اندیشه اجتماعی با گرایش به امر ایده آل در کنش اجتماعی و همچنین در فهم پدیدارهای اجتماعی و سیاسی هم معنی است؟ و میان این دو مقوله چه کنش ...  بیشتر

زمینه‎ها و ویژگی‎های اندیشه سیاسی معناگرا

دکتر محمد تقی قزلسفلی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 217-236

چکیده
  با اوج گرفتن فلسفه ی اثباتی و به تبع آن دانش تخصصی و رفتاری در علوم اجتماعی،این بحث نیز دامن زده شد که فلسفه ی سیاسی پایان یافته است. این به آن معنا بود که رویکردهای هنجاری و انتقادی در نظریه فاقد اعتبار است. انتشار کتاب تاثیر گذار جان راولز(عدالت به مثابه انصاف)ضمن نفی این ادعای کاذب، نشان می داد که اندیشه ی سیاسی و اجتماعی خصلتی معناگرا ...  بیشتر

مفهوم، معنا، زبان

احمد گل محمدی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 236-252

چکیده
  اگر در سادهترین شکل ممکن معناگرایی دلالت بر این داشته باشد که معنا در فرایند شناخت مهم است و برای دستیابی به شناخت معتبرتر باید به معنا هم توجه کنیم، بیگمان این پرسش اهمیت پیدا میکند که معنا چیست و چه نسبتی با شناخت دارد؟ نوشتار حاضر ادعا می کند که معنا حلقه اتصال مفهوم با شناخت است و بهواسطه معنا، مفهوم به شناخت تبدیل میشود. برای نشان ...  بیشتر

خیال، معنایی متفاوت در اندیشه سیاسی ابن سینا

طیبه محمدی کیا

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 255-276

چکیده
  بی تردید شیخ الرییس ابو علی سینا را مهم ترین چهره فلسفی جهان اسلام شناخته اند؛ اما در حوزه سیاست که جهان اسلام از دیرباز تاکنون به سرزمین هایی پاره پاره شامل بوده است کمتر می توان به حاکمیت اندیشه ای واحد رای داد. در این گوناگونی اندیشه ها و عمل ها که وجه اشتراکشان قدرت بوده، پرداختن به این که ابن سینای فیلسوف که آوازه اش تا هزاره ای ...  بیشتر

اسلام‎گرایی رادیکال و سنجش معنا در حوزه سیاسی

سید عبدالامیر نبوی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 277-294

چکیده
  یکی از عوامل موثر بر شکل گیری و جهت یابی تحولات و رویدادهای حوزه سیاست، آن است که کنشگران تصمیمات و رفتارهای سیاسی خود را برگرفته از چه منبع یا منابعی بدانند و در چارچوب قواعد آن تنظیم کنند. بنابراین تفسیر و ارزیابی تحولات و رویدادهای حوزه سیاست، از این دید، به درک جهان ذهنی و ذهنیتهای کنشگران بر می گردد. با توجه به آنکه اسلام گرایان ...  بیشتر

تکثر سیستم قضایی بین المللی

محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ آرامش شهبازی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، صفحه 116-160

چکیده
  بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، ...  بیشتر