دوره و شماره: دوره 15، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 9-232 (این شماره مربوط به فصل بهار 1393 بوده که در دیماه به چاپ رسیده است)