دوره و شماره: دوره 11، شماره 27، زمستان 1388 
1. چیستی تروریسم جدید و ویژگی های ان

صفحه 1-20

بهنام بهاری؛ مهدی بخشی شیخ احمد


6. بندر گوادر؛ کانال ورود چین به خلیج فارس

صفحه 133-160

نوذر شفیعی؛ شهریار فرجی نصیری


8. واقعیت جرم

صفحه 111-133

حسن عالی پور